Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze Cookie- en privacy-policy.

2000+ artikelen op voorraad 2000+ artikelen op voorraad
Levering 1-3 werkdagen Levering 1-3 werkdagen
Minimale ordergrootte €200,- Minimale ordergrootte €200,-
Gratis levering in NL vanaf €1.000,- Gratis levering in NL vanaf €1.000,-

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 13 januari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Klik op de volgende links om de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in de door u gewenste taal te lezen en eventueel te downloaden:Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Duif's Florist Articles B.V., ook handelend onder de naam DUIF INTERNATIONAL statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende aan Japanlaan 18 te (1432 DK) Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34066480.


Artikel 1 – Definities


Duif: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duif’s Florist Articles B.V., ook handelend onder de naam DUIF INTERNATIONAL;


Koper: iedere wederpartij van Duif;


Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst door Duif (af)geleverde of (af) te leveren zaken en alle Diensten;


Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoe ook genaamd) die Duif voor of ten behoeve van Koper verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;


Overeenkomst:   iedere overeenkomst die met Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop of nadere afspraak, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1     Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, orders, en/of overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Diensten en de uitvoering daarvan door Duif.

2.2     Afwijkingen van of aanvullingen op deze verkoop- en leveringsvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duif. Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.3     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt door Duif van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.4     Indien één of meer bedingen uit deze verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bedingen onverkort van kracht. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bedingen in acht wordt genomen.


Artikel 3 – Overeenkomst


3.1     Alle aanbiedingen door Duif gedaan zijn geheel vrijblijvend. Alle voorbeelden, afbeeldingen, modellen en de daarbij behorende specificaties van Producten die met een aanbieding van Duif worden meegestuurd, door Duif worden getoond danwel op de website van Duif zijn opgenomen, dienen slechts tot het geven van een algemene indruk van het aangebodene. Aan afwijkingen die door Duif niet als wezenlijke wijziging van het aangebodene worden aangemerkt kan Koper geen rechten ontlenen en geven koper niet het recht om betaling of ontvangst van de geleverde Producten c.q. Diensten te weigeren.

3.2     Duif behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen twee (2) werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen. Aanvaarding van een door Duif gedaan aanbod kan slechts geschieden door een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegde persoon.

3.3     Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Duif gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Duif aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. In dat geval doet Duif een nieuw schriftelijk aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 van toepassing zijn.

3.4     Voorts komen overeenkomsten eerst tot stand nadat een bestelling door Duif is geaccepteerd, dan wel, indien dit moment eerder is, zodra Duif is begonnen met de uitvoering van de bestelling van Koper.

3.5     Duif heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3.6     Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.


Artikel 4 – Prijzen, facturering en betaling


4.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven of overeengekomen prijzen voor levering EXW Aalsmeer, of EXW Bielsk Podlaski, Polen (loods Duif) (Incoterms 2020) en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, exclusief laden en lossen en exclusief belasting op toegevoegde waarde.

4.2     De prijzen van Duif zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Duif gerechtigd de offerteprijs, respectievelijk contractsprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien een bestelling zonder vooraf overeengekomen prijs wordt gegeven, wordt deze bestelling - met inachtneming van het gestelde in artikel 3.4 - onafhankelijk van een eventueel vroeger gemaakte of gedane levering uitgevoerd tegen de op de dag van het binnenkomen van de bestelling geldende prijs.

4.3     Bij afkondiging van heffingen of bijzondere belastingen na de totstandkoming van de overeenkomst, alsmede bij wijziging van deze voor zover van kracht tijdens het afsluiten van de overeenkomst, heeft Duif het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijs­verhoging aan Koper te factureren, zelfs wanneer die prijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

4.4     Betaling dient steeds plaats te vinden bij bestelling, danwel, indien Koper beschikt over een toereikende kredietfaciliteit bij Duif, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5     Ingeval van niet-tijdige betaling is Duif bevoegd levering van andere door haar aan Koper verkochte Producten uit te stellen tot het moment waarop Koper zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde contractuele rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.

4.6     Indien betaling op de 30e dag na de factuurdatum niet is geschied, is de Koper van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim, en is de Koper de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.7     Indien Koper surséance van betaling (of een verglijkbare buitenlandse regeling) of zijn faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd of hij wordt opgenomen in de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (of een verglijkbare buitenlandse regeling), zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

4.8     Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door Koper op de fatale datum is Duif gerechtigd de vordering uit handen te geven. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - met een minimum van 15% van de openstaande som - zijn voor rekening van Koper.


Artikel 5 – Levering en levertijd


5.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal Duif de Producten leveren in overeenstemming met de leveringsconditie EXW Aalsmeer, Nederland, of Bielsk Podlaski, Polen (loods Duif) (Incoterms 2020).

5.2     Indien Duif op verzoek van Koper voor het vervoer zorg draagt, doet Duif zulks slechts namens Koper en voor diens rekening en risico. Duif sluit iedere aansprakelijkheid voor de door haar in verband met het vervoer gegeven opdrachten uit. Indien Koper geen speciale instructie heeft gegeven voor de keuze van de vervoerder, is Duif in deze keuze geheel vrij.

5.3     Boven een bepaalde door Duif vast te stellen waarde van een bestelling kan Duif besluiten het vervoer van de Producten naar Koper te verzorgen. Indien Duif daartoe overgaat, wordt dit gezien als een verzoek van Koper aan Duif om het vervoer te verzorgen, waarbij het risico voor rekening van risico van Koper blijft.

5.4     Koper dient dan zelf voor een transportverzekering zorg te dragen. Deze is nooit bij het vervoer inbegrepen.

5.5     Als Duif ten behoeve van Koper enigerlei douaneformaliteiten of soortgelijke handelingen verricht, verband houdende met de afwikkeling van de koopovereenkomst, geschieden deze handelingen steeds voor rekening en risico van Koper.

5.6     Koper garandeert Duif dat hij terzake van de invoer of doorvoer van door hem gekochte Producten steeds over de vereiste vergunningen beschikt en Koper vrijwaart Duif dienaangaande voor alle aanspraken, vorderingen, belastingen of boetes van derden, waaronder begrepen enige nationale of buitenlandse overheid, dan wel enige Europese instantie.

5.7     Opgegeven leveringstermijnen zijdens Duif zijn vrijblijvend en nooit te beschouwen als fatale termijnen.

5.8     Duif is nooit in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, doch hiervoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Duif een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

5.9     Deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan.Artikel 6 – Niet-inontvangstneming


6.1     Indien niet anders is overeengekomen dan EXW Aalsmeer, Nederland of Bielsk Podlaski, Polen (loods Duif) (Incoterms 2020) wordt geleverd, dient Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, na totstandkoming van genoemde overeenkomst de door hem gekochte Producten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur af te halen, danwel door een door of namens hem aangewezen vervoerder in ontvangst te laten nemen, hetzij in Aalsmeer, Nederland, hetzij in Bielsk Podlaski, Polen.

6.2     Indien Koper om welke reden dan ook buiten de wil en macht van Duif de door Duif ter (af)levering aangeboden Producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt, wordt hem desondanks een factuur toegezonden en is hij niettemin gehouden, om de overeengekomen betalingsvoorwaarden na te komen alsof de geleverde Producten wel door hem waren afgenomen.

6.3     Indien Koper de door Duif geleverde Producten niet in ontvangst neemt, is Duif gerechtigd deze voor rekening en risico van Koper op een door haar gekozen plaats op te slaan. Duif is niet gehouden om enige schade - bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van achteruitgang in kwaliteit of gewicht - in verband met de niet-inontvangstneming van de geleverde Producten aan Koper te vergoe­den.

6.4     Indien echter na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door Koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van Duif ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te beperken, is Duif gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen. Niet-nakoming door Koper ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen. 

goeden.


Artikel 7 – Reclames


7.1     Koper is verplicht bij levering controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade aan geleverde Producten uit te voeren. Indien de Producten aan een vervoerder ter beschikking worden gesteld, dient Koper deze zaken door een door hem aan te wijzen persoon te laten inspecteren. Als geen persoon is aangewezen, wordt de chauffeur die de Producten namens Koper in ontvangst neemt, geacht de zaken namens Koper te inspecteren.

7.2     Reclames ter zake van hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade en/of gebreken dienen door de Koper zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 48 uur na levering als bedoeld in artikel 5 schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleverbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist worden beschouwd en de Producten worden geacht zonder aan de buitenkant zichtbare schade te zijn geleverd. Indien de tekortkomingen in de afgeleverde hoeveelheid minder dan 10% van het totaal bedraagt, is Koper gehouden het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de koopprijs.

7.3     Reclames ter zake van ten tijde van levering niet-zichtbare schade en/of gebreken, alsmede andere reclames dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na levering als bedoeld in artikel 5 c.q. 5 dagen nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden door Koper bij Duif schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

7.4     Als Koper klachten heeft inzake de kwaliteit van de geleverde Producten, dient hij de Producten door een beëdigd expert te laten expertiseren en Duif gelegenheid te bieden al dan niet tegelijkertijd een contra-expertise te (doen) verrichten.

7.5     Te late of op verkeerde wijze bij Duif ingediende reclames hebben geen rechtsgevolg en ontheffen Duif van iedere aansprakelijkheid.

7.6     Indien wordt vastgesteld dat de geleverde Producten, ook met inachtneming van het gestelde in de laatste zin van artikel 3.1, niet voldoen aan de overeenkomst, zal Duif zich inspannen om in overleg met Koper binnen de kortst mogelijke termijn een vervangend Product te leveren. De betalingsvoorwaarden zoals neergelegd in artikel 4 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid


8.1     Indien Koper gebruik wil maken van de mogelijkheid te bestellen via de webshop van Duif krijgt hij een unieke inlogcode waarmee hij bestellingen kan plaatsen. Vanaf het moment dat Duif de inlogcode aan Koper heeft bekendgemaakt draagt Koper het risico van verkeerd en/of onbevoegd gebruik van deze inlogcode.

8.2     Duif is niet aansprakelijk voor enige schade wegens onjuiste of onvolledige informatie op haar website, inclusief de omschrijving van de door haar aangeboden Producten en de daarmee verband houdende gegevens, waaronder aangegeven levertijden. Ieder gebruik van de gegevens van de website gebeurt geheel voor eigen rekening en risico van Koper.

8.3     Duif is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website of webshop van Duif.

8.4     Overigens aanvaardt Duif slechts aansprakelijkheid voor de door Koper geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en maximaal tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

8.5     Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is in alle gevallen de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

8.6     Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolgs- en/of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Duif is evenmin aansprakelijk voor schade die kan worden toegerekend aan het handelen of nalaten van de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde.

8.7     Duif is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht als bedoeld in dit artikel.

8.8     Koper is jegens Duif steeds volledig verantwoordelijk voor aanzuivering van douane- en transitodocumenten zoals - doch niet uitsluitend - T1- en T2-documenten.

8.9     Op eerste verzoek zal Koper aan Duif afdoende zekerheid verschaffen voor de gevolgen van de mogelijke niet-aanzuivering van de hier bedoelde documenten, zoals het verschuldigd worden van invoerrechten en BTW, boetes en renten.

8.10   De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Duif of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.11   Koper verplicht zich Duif te vrijwaren van aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de door Duif geleverde Producten, met name uit hoofde van persoonlijk letsel of dood.

8.12   Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Duif in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van Duif opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.13   Als overmacht gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, mobilisatie, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen (waaronder maar niet beperkt tot: sanctie- en anti-corruptiemaatregelen), defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van de verkochte Producten door de leverancier van Duif, daarvoor benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Duif als bij de derden die direct of indirect betrokken zijn bij de belevering van Duif met de Producten en/of de benodigde materialen of grondstoffen, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige omstandigheden onafhankelijk van de wil van Duif, zelfs indien deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzienbaar waren.

Als voorbeeld van overmacht geldt uitdrukkelijk ook de situatie dat de (hoofd)bank van Duif voorschriften hanteert of gaat hanteren, die ten gevolge kunnen hebben dat bij het in stand blijven van de overeenkomst tussen Duif en Koper de relatie van Duif met deze bank verbroken zal worden of dreigt verbroken te kunnen worden, een en ander naar het oordeel van Duif.

8.14   Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden tengevolge van de onder 8.13 bedoelde omstandigheden voor een periode van meer dan veertien (14) dagen, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst.

8.15   In het geval één van de onder 8.14 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, is Duif nimmer tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden.

8.16   Indien Duif bij het intreden van een van de onder 8.14 genoemde omstandigheden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van de Producten afzonderlijk te factureren, en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud


9.1.   De eigendom van alle door Duif geleverde Producten wordt door Duif uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling van al haar vorderingen – met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten – uit hoofde van overeenkomsten tot levering van Producten en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – heeft plaatsgevonden. Koper mag slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering over de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten beschikken. Zolang de eigendom niet is overgegaan mag Koper de geleverde Producten niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze Producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient Koper Duif onmiddellijk hierover te informeren.

9.2   Koper verplicht zich om de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust op eerste verzoek aan Duif ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Duif of de door Duif aan te wijzen persoon of personen om de plaats waar die Producten zich bevinden, te betreden teneinde die zaken terug te nemen en op te slaan in loodsen ter keuze van Duif.

9.3    Duif verschaft overeenkomstig het gestelde onder 9.1 aan Koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Ter verzekering van de betaling van al hetgeen Koper op enig moment verschuldigd is, zal Duif een retentie- en pandrecht hebben op alle zaken van Koper, die Duif te eniger tijd onder zich heeft of zal verkrijgen, onder meer overeenkomstig het bepaalde in 9.2.

9.4    Op de Producten zijn steeds de goederenrechtelijke regels met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud van toepassing van het land waarin deze zich bevinden. Indien het mogelijk is in het betreffende recht, geldt naast het in de punten 1 t/m 3 van dit artikel gestelde:

a)    In geval van wanprestatie door Koper heeft Duif het recht om de geleverde Producten, alsmede de meegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Indien de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.

b)    Ook indien Koper de Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf verkoopt draagt hij nu reeds voor alsdan aan Duif alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Duif aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra Koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.

c)     Koper heeft het recht de Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van Duif afkomstig zijn. In de verhouding waarin de Producten van Duif deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt Duif de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die Koper reeds nu voor alsdan aan Duif overdraagt en die Duif aanvaardt.

d)    Indien de wet voorschrijft, dat Duif een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal Duif hieraan gehoor geven zodra Koper daartoe een verzoek doet en zulks door de boekhouding van Duif wordt bevestigd.
Artikel 10 – Bijzondere garanties van Koper aan Duif


10.1    (Inter)nationale sanctiemaatregelen

   Koper garandeert:

a)      dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan de op de uitvoering van de gesloten overeenkomst toepasselijke sanctieregelgeving van ieder land dat daarbij relevant is (“Sanctiewetgeving”),

b)     dat hij de gekochte goederen niet direct of indirect zal verkopen, overdragen, leveren, of op andere wijze beschikbaar zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten, groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving, en

c)      dat de onder a) en b) genoemde verplichtingen uit dit artikel eveneens zullen worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen, die hij van Verkoper heeft betrokken, doorverkoopt of -levert.


10.2    (Inter)nationale anti-corruptiewetgeving

           Koper garandeert:

a)              te allen tijde te voldoen aan de voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst toepasselijke anti-corruptieregelgeving van ieder land dat daarbij relevant is (“Anti-corruptiewetgeving”),

b)             een strikt verbod te hanteren met betrekking tot elk aanbod aan en elke aanvaarding door werknemers of leden van het bestuur van Koper van enige in geld waardeerbare zaken of diensten zoals cadeaus, reisjes, vermaak of wat dan ook, voor zover kennelijk bedoeld als aansporing om in verband met (de totstandkoming) van een overeenkomst op een bepaalde manier te handelen.

c)              niets direct of indirect aan te bieden, te beloven of te geven aan enige politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen en dergelijke, met als doel het verkrijgen of behouden van oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of Duif.

d)             in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst of Duif niets aan te bieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor een redelijke grond bestaat en een en ander redelijk is in het kader van de dagelijkse gang van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.

e)              Duif onmiddellijk op de hoogte te stellen indien Koper verneemt van enige situatie in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst die mogelijk in strijd is met Anti-corruptiewetgeving.


10.3  Indien Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft Duif het recht om zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Duif zal niet gehouden zijn enige hieruit voortvloeiende schade aan de zijde van Koper te vergoeden, terwijl Koper volledig aansprakelijk is voor eventuele schade die ten gevolge van de niet-nakoming van dit artikel door Koper aan de zijde van Duif mocht ontstaan.


Artikel 11 – Toepasselijk recht


11.1   Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Duif gesloten, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.


11.2   De toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten en het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 12 – Jurisdictie


12.1   De bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Duif neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen partijen, tenzij Duif er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen.

12.2   De keuze van de Nederlandse rechter in 11.1 laat onverlet de bevoegdheid van Duif om de rechter te adiëren die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn geweest.Artikel 13 - Taal


Deze algemene voorwaarden zijn vertaald naar verschillende talen. Ingeval van discrepanties of onduidelijkheden is de Nederlandse versie bindend.